Inicijative

Ova stranica je namenjena roditeljima, njihovim idejama, akcijama, inspiracijama... ako imate primere dobrih i uspešnih roditeljskih iniciajtiva, napišite prikaz i pošaljite nam - mi ćemo ga rado objaviti na ovoj stranici.

Iz Priručnika za diversifikaciju programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Beograd 2013.

„Potreban je pomak od tradicionalnih verovanja koje posmatraju rano detinjstvo uglavnom kao period socijalizacije nezrelog ljudskog bića ka statusu zrele odrasle osobe. Konvencija zahteva da se deca, uključujući i najmlađu, poštuju kao samostalne ličnosti. Deca ranog uzrasta treba da budu priznata kao aktivni članovi porodica, zajednica i društava, sa sopstvenim brigama, interesovanjima i gledištima. Radi ispunjenja ovih prava, deca ranog uzrasta imaju posebne zahteve koji se tiču fizičke i emocionalne nege i senzitivnog usmeravanja, kao i vremena i prostora za socijalizaciju kroz igru, istraživanje i učenje.” (UN Komisija za prava deteta, Opšti komentar 7 - o realizaciji dečijih prava u ranom uzrastu).

Ovakvo viđenje prava deteta obogaćuje “sliku” (razumevanje dece i njihovih potencijala) o deci ranog uzrasta i daje legitimitet predškolskom vaspitanju i obrazovanju. (Woodhead, M., 2012, Različite perspektive o ranom detinjstvu: Teorija, istraživanje i politika, Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, CIP – Centar za interaktivnu pedagogiju, priručnik možete pogledati OVDE. Nova slika deteta je:„...dete poseduje bogat potencijal, ono je jako, moćno, kompetentno, i pre svega, povezano sa odraslima i drugom decom”8. Odgovornost za podučavanje dece se, pre svega, deli između roditelja kao prvih vaspitača i države koja ima dužnost da im ponudi neophodnu podršku kroz organizovano predškolsko vaspitanje i obrazovanje, različite vrste usluga za porodice, i jasno definisane uslove i zahteve koji se tiču kvaliteta rada i kompetencija profesionalaca koji rade sa decom i porodicom.

Takođe, države treba da definišu strategiju obrazovanja koja se zasniva na pravima dece i porodice, kao i integrisane politike predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Svaka država ima obavezu da obezbedi predškolsko vaspitanje i obrazovanje, dostupno svoj deci koje teži razvoju dečije ličnosti, talenata, mentalnih i fizičkih sposobnosti do njihovih krajnjih mogućnosti (član 29.1).

Cilj vaspitanja i obrazovanja (General Comment on education nr. 1) je „osnažiti dete razvijanjem njenih ili njegovih veština, kapaciteta za učenje, ljudskog dostojanstva, samopoštovanja i samopouzdanja”. Načini ostvarivanja tog cilja moraju biti zasnovani na pravima deteta, primereni i usmereni na dete. Oni moraju negovati i očuvati prirodno dostojanstvo svakog deteta, biti oslobođeni bilo kakve diskriminacije. Posebna pažnja treba da se posveti deci iz osetljivih grupa (smetnje u razvoju ili invaliditet, siromaštvo, nedostatak roditeljske nege, izbeglički kontekst, nasilje i sl).

Istraživanja i naučne studije pružaju dokaze da je saradnja profesionalaca, roditelja i zajednice od krucijalne važnosti za uspešnu socijalnu inkluziju. Stvaranje demokratskih saveza sa roditeljima i zajednicom na "pravi", dvosmerni način, a ne kao učvršćivanje moći vaspitača. Pozivanjem roditelja da učestvuju u centru/vrtiću/ustanovi, konsekventno stvarate prostor za recipročan/uzajaman dijalog sa roditeljima. Roditelji i zajednica učestvuju u dečijim aktivnostima vezanim za učenje.

Vebsajt je izrađen u okviru projekta „Vrtići bez granica 2- kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Republici Srbiji“ koji uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj – SDC realizuju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, UNICEF, CIP - Centar za interaktivnu pedagogiju i Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.