Inovativne prakse

„Putnici, ne postoji put, putevi se stvaraju hodanjem.“

Antonio MaćadoKako bismo stalno unapređivali sopstvenu praksu, važno je da budemo u toku sa promenama, da tragamo za inovacijama, učimo jedni od drugih, da krčimo nove puteve, otkrivamo radosti učenja.

Potencijali  projektnog učenja

„Projektno učenje  je  struktuiran i fleksibilan način učenja kroz učešće i  istraživanje. Kroz projektno učenje  razvija se: 1) istraživački odnos u učenju; 2) zajednica dece i odraslih u kojoj socijalna interakcija podržava učenje; 3) proces učenja kao svrsishodno delanje; 4) priroda  odnosa kojom se podupire učešće u demokratskom društvu kao što su npr. rešavanje konflikata, pregovaranje, deljenje odgovornosti u planiranju,  preuzimanje odgovornosti  u ostvarivanju  planova, refleksija. 

Projektno učenje se integriše kroz planirano učenje, učenje u životno praktičnim  situacijama i kroz igru. U projektnom učenju vaspitač modeluje istraživački odnos u učenju,  vodi decu kroz proces istraživanja, podržava ih u traganju za odgovorima na njihova pitanja, ohrabruje ih da preispituju sopstvene pretpostavke i traže moguća rešenja. Učenje u projektu  je kompleksno i obuhvata različite vrste učenja – učenje kroz istraživanje, učenje  kroz rešavanje problema, učenje praktikovanjem znanja i umenja,  situaciono učenje, učenje putem imaginacije.

 

Projektnim učenjem

·     uvažava se  pravo deteta na podršku odraslih i vršnjaka  u razvijanju  sopstvenih strategija mišljenja i delovanja;

·     podržava se pravo deteta da  bude aktivni učesnik  u sopstvenom obrazovanju i akter u  životu zajednice;

·     poštuje se pravo deteta u obrazovanju, pravo na izbor u učenju u odnosu na mesto, način i vrstu učešća;

·     dete razvija  odgovornost  za sopstveno učenje;

·     dete izgrađuje  poverenje u svoju moć da nešto istraži, saznaje i  uradi;

·     dete razvija  istraživački odnos  prema učenju, uči da planira i dokumentuje svoje učenje; 

·     dete razvija samopoštovanje i uverenje o sopstvenoj vrednosti  na osnovu kojih može da doprinose procesu učenja u zajednici;

·     dete  učenje stavlja u funkciju življenja u “stvarnom svetu”;

·     dete integriše znanja pomoću kojih svet sagleda i razume kao povezanu celinu;

·     dete menja odnos  prema učenju tako što kroz istraživanje u projektu  sebe vidi kao deo zajednice  istraživača  u kojoj deli svoja otkrića;

·     dete  gradi  konceptualna  i funkcionalna znanja;

·     dete razvija refleksiju i meta kognitivne procese, jer projektno učenje omogućava   potpunije  razumevanje i samoregulaciju  procesa učenja;

·     kroz projektno učenje deca postaju “šegrti” odraslima  u potrazi za otkrićima, a istovremeno prate  sopstveni put u istraživanju;

·     uloga  vaspitača  se menja od onog koji podučava i posmatrača ka učesniku i istraživaču.

 

 

Projektne teme 

Projekat se razvija na osnovu projektne teme. Pre početka projekta deca i odrasli biraju temu za razvijanje projekta. Projektne teme treba da budu usmerene na rešavanje  pitanja/problema smislenih i značajnih i za decu, da su u fokusu zajedničke pažnje dece i odraslih tako da  su oni podjednako zainteresovani da ih rešavaju. Ideja za projekat  je izazov  za istraživanje i za decu i za odrasle.“

Kriterijumi za izbor  projektne teme

relevantnost teme za decu

 

 

 

na primer: tema pokreće i uključuje decu da diskutuju i daju svoje predloge; sadrži pitanje sa kojim se deca suočavaju kod kuće i u zajednici; izazovna je za decu, jer je pokrenuta  doživljajem dece ili  dolazi iz virtualne stvarnosti; tema  je korisna deci i doprinosi da deca svrsishodno uče, da stiču iskustvo za život i učenje izvan vrtića; istraživanje je  izazovno tako da će deca nastaviti i izvan vrtića da se bave tim pitanjima; 

opremljenost  za istraživanje u vrtiću

postoji oprema i može se obezbediti dovoljno materijala za istraživanje; postoji mogućnost da deca i porodice doprinesu opremanju;

dostupnost  resursa u

lokalnoj sredini za razvoj projekta

na primer: stručnjaci iz datih oblasti su pristupačni deci, kako bi mogli da im pomognu u projektu; u lokalnoj sredini postoje dostupna  mesta na kojima deca mogu istraživati i učiti;  

tema projekta inspiriše i pokreće vaspitača da bude maštoviti učesnik i  istraživač

na primer: lično je upitan i zanima se za neka pitanja u okviru teme;  veruje da  može naći odgovore na svoja pitanja; ima ideju kako može naučiti nešto novo ili na drugačiji način

tema projekta sadrži "suštinsko pitanje"

suštinsko pitanje je ono koje: 1) inspiriše i zahteva od dece i odraslih da sprovode istraživanja da bi pronašli rešenja i odgovore; 2) deca i odrasli pitaju u "stvarnom svetu"; 3)  pokreće maštu dece i odraslih.

Preuzeto iz dokumenta „Kaleidoskop – osnove posebnih i specijalizovanih programa“ autorki Dragane Pavlović Breneselović i Živke Krnjaje, Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Jedan od primera uspešnih i kreativnih projekata koji je PU “Moje detinjstvo” iz Čačka realizovala sa decom možete pogledati ovde.

Vebsajt je izrađen u okviru projekta „Vrtići bez granica 2- kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Republici Srbiji“ koji uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj – SDC realizuju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, UNICEF, CIP - Centar za interaktivnu pedagogiju i Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.