Mreža podrške - PAN - Professional Associate Network

Umrežavanje profesionalaca i paraprofesionalaca aktivnih u oblasti ranog razvoja i ranog učenja dece, roditelja i stručnjaka raznih profila, aktivista civilnog društva, veoma je važan proces. Mreža podrške pruža osećaj pripadanja. Ljudi se često osećaju usamljeno u procesu uvođenja nove prakse u svoj rad. Saznanje da postoje ljudi koji dele slične ideje i vrednosti može biti inspirativno. Umrežavanje i interakcija su ključni aspekti kada se teži ka značajnom povećanju učešća dece predškolskog uzrasta, posebno dece iz osetljivih društvenih grupa, u programima predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Umrežavanjem se stvara sinergija, uzajamna podrška, omogućava se razmena informacija i podataka između svih aktera, zajedničko prepoznavanje potreba vaspitno-obrazovne prakse. Uspostavljanje funkcionalnih mreža bi povećalo efektivnost i efikasnost zajedničkih napora za uključivanje što većeg broja dece u programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja, doprinelo kontinuiranom unapređenju kvaliteta programa i usluga za decu i porodice.

Rani razvoj dece i učenje na ranom uzrastu su od suštinskog značaja ne samo za decu i roditelje, zaposlene u predškolskim ustanovama i lokalnim samoupravama, već i za celo društvo. Najnovija saznanja u oblasti neuronauke i razvoja mozga ukazuju da su rani razvoj dece i učenje na ranom uzrastu baza za ukupni razvoj svake osobe i njeno celoživotno učenje, a samim tim i za ostvarivanje osnovnih prava svakog deteta i njegove dobrobiti.

PAN mreža ima za cilj da okupi sve profesionalce (medicinske sestre, vaspitače, stručne saradnike i saradnike, direktore i druge zaposlene u predškolskim ustanovama) i paraprofesionalce (pedagoške asistente, aktiviste civilnog društva koji se bave pravima deteta u predškolskom vaspitanju i obrazovanju i različitim pitanjima značajnim za unapređenje položaja dece u društvu, volontere), roditelje, kreatore obrazovnih politika, stručnjake iz raznih oblasti, umetnike, već postojeće mreže organizacija i pojedinaca relevantnih za pružanje stručne podrške deci i porodicama kojima je potrebna, medije i zainteresovane pojedince i ustanove da zajedno zastupaju značaj razvoja dece ranog uzrasta i obezbeđivanje adekvatne društvene podrške, da zajdeno promovišu kvalitetne inkluzivne prakse u predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

Мrеžоm ćе biti pоdržаnа kоntinuirаnа stručnа rаzmеnа izmеđu prоfеsiоnаlаcа i pаrаprоfеsiоnаcа korišćenjem širokih mogućnosti koje pružaju infоrmаciоne tеhnоlоgiјe (uspоstаvlјаnjе еlеktrоnskе bibliоtеkе, on-line kursеvi...), peer-review i оrgаnizаciјu kоnfеrеnciје Мrеžе.

Mreža će uspostavljati saradnju kako sa domaćim tako i sa međunarodnim stručnjacima i mrežama aktivnim u ovoj oblasti (ISSA-International Step by Step Association, DECET – Diversity in Early Childhood Education and Training i drugim, VbJK-Center for Innovations in Early Years). Kontakte sa organizacijama koje se bave ranim razvojem i učenjem dece na ranim uzrastima nalaze se ovde (hiperlink na kategoriju KONTAKTI, podkategorija Linkovi – Udruženja i mreže)

Vebsajt je izrađen u okviru projekta „Vrtići bez granica 2- kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Republici Srbiji“ koji uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj – SDC realizuju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, UNICEF, CIP - Centar za interaktivnu pedagogiju i Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.